ShimSham - warszawski swing | Szkoła tańca

Regulamin

Regulamin zajęć regularnych

SEZON 2019/2020
1. Organizatorem zajęć jest Michał Kwiatkowski Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Rejestracja na zajęcia regularne jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
3. Udział w zajęciach regualrnych może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
4. Sezon taneczny 2018/2019 składa się z trzech trymestrów (3 miesiące zajęć), na które obowiązuje odrębna rejestracja:
a. I Trymestr (30.09.2019 – 31.12.2019),
b. II Trymestr (01.01.2020 – 31.03.2020),
c. III Trymestr (01.04.2020 – 28.06.2020).
W wyjątkowych przypadkach Organizator ma możliwość skrócenia trwania poszczególnych trymestrów lub zmiany ich organizacji, w tym przesunięcia zajęć, bądź zmiany ich formy na wersję online.
5. Rejestracja na zajęcia regularne:
a. Rejestracja na zajęcia regularne odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie www.shimsham.pl
b. Uczestnik dokonuje zgłoszenia odrębnie na każdą z grup, zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie www.shimsham.pl 
c. Do grup Lindy Hop na poziomie 3, 4 oraz grupy Lifelong Learning obowiązuje audition.
d. 
Uczestnik rejestruje się na Trymestr zajęć. W przypadku rejestracji na drugi bądź trzeci trymestr, pierwszeństwo w rejestracji mają osoby uczestniczące w zajęciach w danej drugie w poprzednim Trymestrze.
e. 
Na zajęcia w parach pierwszeństwo w rejestracji mają Uczestnicy zgłaszający się w parach,
f. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej grupie bądź dużej dysproporcji pomiędzy partnerami i partnerkami Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.
6. Płatności za zajęcia regularne:
a. W celu zakończenia procesu rejestracji, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia
do grupy. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty
w oznaczonym terminie, jego rejestracja  przepada.​

b. Płatności dokonuje się za Trymest zajęć zgodnie z poniższymi zasadami:
c. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z zajęć w trakcie trwania Trymestru opłata za zajęcia nie jest zwracana.
7. Przebieg zajęć regularnych:
a. Uczestnik biorąc udział w określonej grupie zajęciowej, nie może bez zgody prowadzących zmieniać grup w trakcie trwania Trymestru,
b. Odrabianie zajęć w innej grupie na tym samym poziomie jest możliwe po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia,
c. Po pierwszym miesiącu zajęć w Trymestrze, prowadzący zajęcia może zdecydować o przesunięciu Uczestnika do innej (wyższej lub niższej) grupy.
W takim przypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z zajęć, a wniesiona przez niego opłata zostanie zwrócona przez Organizatora.

d. Na zajęciach regularnych obowiązują zmiany w parach
e. Organizator lub prowadzący zajęcia ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg programu, znajdują się
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

8. Terminy realizacji zajęć:
a. Zajęcia w ramach jednego kursu odbywają się raz w tygodniu, zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie https://shimsham.pl/grafik/#timetable
b. Zajęcia w ramach sezonu 2018/2019 nie odbywają się w niżej wymienionych terminach:
i. 01.11.2019 – Wszystkich Świętych
ii. 11.11.2019 – Święto Niepodległości

iii. 23.12.2019 – 06.01.2020 – przerwa świąteczna z okazji Bożego Narodzenia
iv. 12.03 – 31.05.2020 – zawieszona działalność szkoły
v. 11.06.2020 – Boże Ciało​
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone
lub skradzione Uczestnikom.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w grafiku w trakcie trwania sezonu tanecznego.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych
na wszelkich polach eksploatacji.
12. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.