ShimSham - warszawski swing | Szkoła tańca

Regulamin Warsztatów

Regulamin Warsztatów

SEZON 2019/2020
1. Organizatorem zajęć jest Michał Kwiatkowski Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Rejestracja na zajęcia regularne jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
3. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat (zwana dalej „Uczestnikiem”). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty, o której mowa w pkt. 6, w terminie 7 dni od potwierdzenia rejestracji, lecz nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku braku odnotowania płatności w podanym terminie rejestracja uczestnika przepada.
5. Pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają Uczestnicy zgłaszający się w parach.
6. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.
7. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach:
a. na wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów – 100 proc. wpłaconej kwoty zostanie zwrócone.
b. w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatów – 50 proc. wpłaconej kwoty zostanie zwrócone,
c. w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów – wpłacona kwota nie zostanie zwrócona,
8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą partnerów i partnerek Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.
9. W trakcie Warsztatów obowiązuje rotacja partnerów, chyba, że prowadzący warsztaty zdecyduje inaczej.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
11. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
14. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.